top of page

Turvallisuus

 

Liikenneturvallisuus

Turvallisen liikkumisen edellytyksenä on liikennesääntöjen ja turvallisuusohjeiden tunteminen. Mikäli lapsen koulumatkalla on esimerkiksi vaarallisia tienylityspaikkoja, vanhempien on varmistettava, että hän tuntee ja ymmärtää liikennesäännöt oikein. Luokkien liikkuessa pyörillä kypärä on ehdoton, mutta pyöräilykypärää tulee käyttää myös koulumatkoilla.

Vanhempien tuodessa lapsiaan kouluun ovat Aarnentien bussi- ja tuontitasku sekä Kotilon ja Seikelän päiväkodin välissä oleva tasku ainoita mahdollisia "tiputuspaikkoja". Pyöräkatoksen edustaa ja opettajien parkkipaikkaa EI ole mahdollista käyttää tähän tarkoitukseen. Lyhytaikaiseen pysäköintiin voi käyttää sepelialuetta bussitaskun ja pyörätien välissä.

Fyysinen ja psyykinen turvallisuus

Jokaisen oppilaan on tunnettava olonsa turvalliseksi koulupäivän aikana. 


Koulumme on rekisteröitynyt valtakunnallisen KiVa-Koulu -ohjelman käyttäjäksi. KiVa-Koulu -ohjelma on kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. KiVa - lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa-koulu ohjelman yleiset toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. KiVa-koulu ohjelma on koko koulun ohjelma. Oppituntien ja teemojen keskeiset tavoitteet ovat:

 • Herättää tietoisuutta kiusaamisesta ja ryhmän osallisuudesta siihen 

 • Lisätä empatiaa kiusattuja kohtaan

 • Tarjota turvallisia keinoja, tukea ja auttaa kiusattuja

 • Motivoida muuttamaan omaa toimintaa, että kaikilla mukava olla            

Koulussamme toimii KiVa-tiimi.  Tiimin päätehtävä on esille tulevien kiusaamistapauksien selvittäminen yhdessä luokanvalvojan kanssa.  Lisätietoa löytyy osoitteesta www.kivakoulu.fi 

Seikelässä otettiin viime lukuvuonna 19-20 käyttöön myös vertaissovitteluohjelma, jonka tulokset olivat lupaavia. Tässä ohjelmassa riitatilanteen osapuolet ratkovat kiistaansa tai erimielisyyttä Verso-ohjaajan avustamana. Nyt elokuussa koko opetushenkilökunta saa myös  Verso-koulutuksen. Oppilaista koulutetaan myös Verso-sovittelijoita, jotka omalta osaltaan auttavat koulun arkea. Vertaissovittelu

Edellä mainittujen lisäksi koko henkilökunta on käynyt Mieli ry.n kolutuksen Hyvää mieltä yhdessä, joka tarjoaa paljon keinoja harjotiella mm. sosiaalisia taitoja.  

Mitä kiusaaminen on?

Oppilaiden välisessä toiminnassa on tärkeää erottaa leikinomainen kiusottelu, härnääminen ja kahinointi varsinaisesta kiusaamisesta. Koulukiusaamisesta ei ole kyse, jos kaksi suunnillee yhtä vahvaa oppilasta riitelevät keskenään. On kuitenkin hyvä muistaa, että koulukiusaamisessa on aina kyse henkilökohtaisesta kokemuksesta ja osapuolet voivat kokea tilanteen eri tavalla.
 

Koulukiusaamiseen voi liittyä seuraavia piirteitä:

 • Kiusaaminen on ruumillista, henkistä tai sanallista.

 • Sillä alistetaan ja loukataan toista.

 • Se tapahtuu toistuvasti

 • Kiusaajan ja kiusatun välillä vallitsee epätasapaino.

 • Kiusaaminen voi olla ryhmän sisäistä tai siitä eristävää, suoraa tai epäsuoraa ja siihen voi liittyä ryhmän vahvistava ja hyväksyvä käyttäytyminen.

 • Nykyään kiusaaminen tapahtuu usein netin keskustelu- ja kuvaohjelmia käyttämällä 

Koulukiusaamisen ehkäisemisen toimintamalli

Ennaltaehkäisy

 1. Tuetaan oppilaan vahvuuksia ja vahvistetaan itsetuntemusta sekä pyritään kasvattamaan erilaisuuden sietokykyä. Noudatetaan KiVa-koulu-ohjelmaa.

 2. Välituntivalvonta järjestetään siten, että ulkona ja sisällä on riittävä valvonta. Valvontalista on opettajanhuoneen ilmoitustaululla nähtävillä.

 3. Oppilas tuntee koulun ja luokan säännöt.

 4. Koko koulun henkilökunta toimii kasvattajina.

 5. Luokka- ja kouluhenkeä vahvistava toiminta esim. kummit. Oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta itsestään ja toisista.

 6. Harjoitellaan ongelmatilanteiden ratkaisemista.

KiVa-koulun toimintamalli kiusaamistilanteessa

1. Vaihe

Tilanne pyritään ratkaisemaan välittömästi. Jokainen aikuinen puuttuu kiusaamiseen. Opettaja keskustelee ja auttaa lapsia. 

 • Kiusaaja pyytää anteeksi.

 • Kiusaaja lupaa, ettei kiusaaminen toistu.

 • Yhdessä sovitaan, mitä tehdään jos kiusaaminen toistuu. (seuranta) 

2. Vaihe

KIVA-koulu- tiimi selvittää tilannetta keskustelemalla sekä kiusaajan että kiusatun kanssa. Asia kirjataan. Yhdessä sovitaan, mitä tehdään, jos kiusaaminen kuitenkin toistu
 

3. Vaihe

Yhteydenotto sekä kiusaajan että kiusatun vanhempiin.

4. Vaihe

Tapaaminen kiusaajan, kiusatun, heidän huoltajiensa, luokanopettajan ja rehtorin kesken. Tapaamisessa laaditaan kirjallinen selvitys kiusaamistapauksesta ja seurannasta.

5. Vaihe

Törkeissä tapauksissa oppilashuoltoryhmä tekee lastensuojelu- ja/tai rikosilmoituksen.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidolliset toimet

kasvatuskesk1.webp
Kiusaamisen määritelmä
Kasvatuskeskustelut ja kurinpidolliset toimet
Liikenneturvallisuus
Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus
Ehkäisevä toimintamalli
KiVa-koulumalli
kasvkesk2.webp
bottom of page