top of page

Oppilas- ja opiskelijahuolto​

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat​ (OPS)

Maskun kunnan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 

Opetussuunnitelman mukaisella oppilashuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään kouluyhteisön hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaisen oppilashuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat.

Opetussuunnitelmassa kuvataan koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien perusrakenne ja suunnitelmien yhteiset osuudet. Näin turvataan riittävä yhdenmukaisuus kunnan kaikissa kouluissa. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto toteutuu kaikissa kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Opetussuunnitelman mukaisen oppilashuollon kuvaus perustuu Akseli-kuntien hyväksymään Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.Oppilashuoltosuunnitelma

Maskun kunnan perusopetuksen oppilashuoltopalvelut 

Maskun kunnassa koulujen käytössä on koulujen oman opettajakunnan lisäksi kouluittain nimetyt koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut sekä viikoittain kouluilla päivystävä kouluterveydenhoitaja. Oppilashuolto toimii seuraavan jaottelun mukaisesti:

1. Oppilashuollon ohjausryhmä (Akseli -kuntien yhteinen) eli ”kunta-/aluetaso

 • Vastaa koulutuksen järjestäjän oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta, arvioinnista ja resursseista

 • Ryhmän jäsenet: kuntien koulujen edustajat, Akselin edustajat (kuraattori, sosiaalitoimi, kouluterveydenhuolto), poliisi, Raision lasten – ja nuorisopsykiatria, jne.

 • Kokoontuu arviolta kerran lukuvuodessa

 • Vastuualueena lainmukaiset tehtävät

​​

2. Oppilaitoskohtainen yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä opiskeluhuolto eli ”koulukohtainen taso

 • Tavoitteena hyvinvoiva kouluyhteisö. Kohteena voi olla esimerkiksi koko luokka, muu ryhmä tai koko yhteisö.

 • Ryhmän jäsenet: koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, rehtori tai vararehtori, yläkoulun oppilaanohjaajat, oppilaskunnan edustaja, vanhempainyhdistyksen edustaja, aineenopettaja, erityisopettaja, luokanopettaja sekä vierailevat asiantuntijat.

 • Kokoontuu tarpeen mukaan arviolta vähintään kerran lukukaudessa.

 • Vastaa oppilaitoksen ennaltaehkäisevästä oppilashuoltotyöstä ja oppilaitoksen hyvinvoinnin kehittämisestä mm. seuraavasti:

 • Tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveyttä edistävät toimet.

 • Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet.

 • Opintoja edistävät toimet.

 • Koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia tukevasti.

 • Terveelliset elintavat ja vireyttä lisäävät toimet.

 • Koulu- ja oppilaitosympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet.

 • Opiskelijoiden osallisuutta lisäävät toimet.

 • Vanhempien osallisuutta lisäävät toimet.

 • Yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

​​

3. Asiantuntijaryhmä eli ”yksittäisen oppilaan asioiden käsittelyn- taso

- Tapauskohtaisesti koollekutsuttava moniammatillinen asiantuntijaryhmä

 • Huolehtii yksittäisten oppilaiden tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeiden selvittämisestä ja järjestämisestä

 • Kutsutaan koolle silloin ja sillä kokoonpanolla kuin yksittäistapaus vaatii

 • Moniammatillinen ryhmä valmiustilassa arviolta kerran kuukaudessa

 • Ryhmään voi kuulua: oppilas, huoltaja, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, opettaja, erityisopettaja, rehtori tai muu asiantuntija

 • Vaatii oppilaan ja huoltajan suostumuksen (lupalomake)

 • Asiat kirjataan salassapidettävään rekisteriin oppilashuoltokertomuksena

​​

- Tapauskohtaisesti koollekutsuttavan moniammatillisen asiantuntijaryhmän kokoaminen

 • Huoli oppilaan hyvinvoinnista herää. Tämä kuuluu kaikille työyhteisön aikuisille.

 • Yhteys oppilashuollon edustajaan, esimerkiksi kuraattoriin, psykologiin tai terveydenhoitajaan.

 • Oppilashuollon edustaja arvioi oppilaan tilanteen yhdessä ”ilmoittajan” kanssa. Yhteinen pohdinta siitä, keitä kutsutaan mahdollista palaveria varten.

 • Sovitaan,kuka kutsuu ryhmän koolle.

 • Ilmoitetaan palaverista huoltajalle ja muille osallistujille.

 • Oppilas voi kieltää, jos ei halua jotain henkilöä palaveriin mukaan.

 • Palaverin aikana täytetään asiaan liittyvä lomake.

 • Henkilö, joka ilmoittaa huolesta ja aloittaa prosessin, täyttää oppilaskohtaiseen asiantuntijaryhmän kokoontumiseen liittyvän lomakkeen/ muistion. Kyseinen vastuuhenkilö lähettää huoltajille tämän lomakkeen/muistion. Koululle jää yksi kappale.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena perusopetuksen ala- ja yläluokilla. Koulukuraattori edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä toimimalla oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Kuraattorin toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään oppilaiden ongelmia tukemalla heidän psyykkistä ja sosiaalista kasvua sekä kehitystä.

Oppilaat ja huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulua, kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Myös koulun henkilökunta sekä muut viranomaistahot voivat ohjata oppilaan koulukuraattorin palveluihin. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä eri palvelupisteiden kanssa. Hän kuuluu yhtenä jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmään.

Seikelän koulussa koulukuraattori Veera Lilja on tavattavissa pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Puhelimitse hänet tavoittaa 044 4357 842 tai sähköisesti veera.lilja(at)soteakseli.fi tai Wilman kautta.

Koulupsykologi

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan erilaisista mieltä painavista asioista, kuten ongelmista opiskelussa, kotona tai kavereiden kanssa. Tavallisimpia syitä psykologille tullessa ovat mm. ihmissuhdevaikeudet, mielialaongelmat, jännittäminen ja erilaiset elämän muutokset. Tarvittaessa psykologi antaa tietoa auttavista tahoista ja ohjaa niihin. Psykologin työhön kuuluvat mm.

lyhyet kasvatuskeskustelut perheiden kanssa (ohjaus perheneuvolaan, jos enemmän tarvetta)

lasten omat tukikäynnit

opettajien konsultointi

yksilötutkimukset (tiedollis-taidollisen tason arviointi esim. oppimisvaikeuksien yhteydessä)

opiskeluhuoltoryhmiin osallistuminen

yhteistyö kuraattorien kanssa (esim. ryhmien vetäminen)

terveydenhoitajien konsultointi

vanhempainiltoihin osallistuminen tarvittaessa

lukio- ja ammattikouluikäisille tukikeskustelut, oppilashuoltoon osallistuminen tarvittaessa

kriisityöhön osallistuminen

säännöllinen yhteistyö sosiaalihuollon kanssa

yhteistyö TYKS poliklinikoiden ja perheneuvolan kanssa

alueen psykososiaalisten palveluiden kehittämiseen osallistuminen

Uuden oppilas -ja opiskelijahuoltolain myötä koulupsykologin työn painopiste on aiempaa enemmän yhteisöllisessä työssä, johon kuuluu esimerkiksi opettajien konsultointi, luokkien hyvinvoinnin edistäminen ryhmätasolla, nivelvaiheiden suunnittelu ja koulun hyvinvointiryhmiin osallistuminen. Jotta psykologiresurssit voidaan kohdentaa uuden lain hengen mukaisesti, toimintakulttuuri painottuu entistä vahvemmin yhteisöllisen ryhmätason työskentelyksi. Yksilötasolla tehdään vain välttämättömät tutkimukset. Tutkimuksista ja lausunnoista vapautuvaa resurssia siirretään yhteisölliseen työhön.

Seikelän koulun koulupsykologina on Anna Grönlund. Anna on Seikelässä usein torstaisin. Hänet tavoittaa numerosta 044 435 702, osoitteesta anna.gronlund(at)soteakseli.fi tai Wilman kautta.

Terveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Jaana Lehtonen on pääsääntöisesti tavattavissa Seikelässä maanantaisin ja perjantaisin. Hänen tavoittaa numerosta 044 435 7571 (soittoaika 12.30-13) tai jaana.lehtonen (at)soteakseli.fi   http://www.soteakseli.fi/

Koululääkärille voi varata soittopyynnön terveyskeskuksesta Perusturvakuntayhtymä Akseli (02) 447 7000.

Lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon asiakkaaksi aloittaessaan alakoulun ensimmäisen luokan. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten ja nuorten terveen kasvun, kehityksen tukeminen sekä koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen yhteistyössä oppilaan, perheen ja koulun kanssa.

 

Kouluterveydenhuolto tarkoittaa mm. koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan suorittamia terveystarkastuksia, kontrollikäyntejä, terveyskasvatustunteja ja oppilaskohtaisia neuvotteluja. Määräaikaistarkastuksissa otetaan puheeksi mm. kotitilanne (väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/ päihteiden käyttö ym).

Turvallisen ja terveellisen kouluympäristön ja työolojen seurantaan osallistuminen on tärkeä osa koululaisten terveydenhoitoa.

 

Kouluterveydenhuollon tehtävä on osallistua oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. Erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea järjestämään resurssien mukaisesti. Kouluterveydenhuolto osallistuu yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen yhteen koulutyön kanssa.

 

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito, lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sairastuneiden tai tapaturman uhreiksi joutuneiden ensiapu ja hoito. 

 

Oppilaan huoltaja vastaa sairastuneen lapsen tai nuoren hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä.

Koulutapaturmien hoito terveyskeskuksessa on maksutonta. Koulutapaturmilla tarkoitetaan koulutyön aikana tai koulumatkalla tapahtuneita tapaturmia.

Koululääkäri

Kouluterveydenhuollon lääkärin vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti laajoja terveystarkastuksia varten. Ajanvaraus koululääkärille määräaikaistarkastuksia varten tapahtuu oman koulun/oppilaitoksen terveydenhoitajan toimesta. Huoltajien toivotaan osallistuvan peruskoulun oppilaiden lääkärintarkastuksiin.

Koulutapaturmat

Koulutapaturman sattuessa opettaja ohjaa oppilaan ensisijaisesti kouluterveydenhoitajan luokse tai terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle. Tapaturmavakuutus korvaa julkisesta terveydenhuollosta aiheutuneita kustannuksia.

Mikäli huoltaja on joutunut kuljettamaan lasta terveyskeskukseen, matkakustannuksista voidaan anoa korvausta koululta jälkikäteen. Jos lapsi tarvitsee koulutapaturman takia taksikuljetusta koulumatkoille, lääkärintodistus tulee toimittaa koulun rehtorille välittömästi. Alakouluissa koulu huolehtii taksikuljetuksen järjestämisestä ja kuljetukset pyritään sovittamaan mahdollisuuksien mukaan koulutaksikuljetusten aikatauluihin.

Ohjeita tarttuvista taudeista

Oppilaan sairastuessa äkilliseen tartuntatautiin (flunssa, nuha-kuume, nielu-tulehdus, rokot) hänelle on suotava RIITTÄVÄSTI AIKAA toipua taudistaan ennen kouluun palaamista. Toipilasvaiheessa kouluun tuleminen voi usein johtaa lisätartuntojen saamiseen ja seurauksena saattaa olla pitkäaikaisia vaikeita jälkitauteja.

 

Suositukset koulusta poissaoloajaksi tartuntatauteja sairastaneelle oppilaalle:

 • Nuhakuume/influenssa:yksi kuumeeton päivä Tulirokko: Lääkärin määräyksen mukaan. Yleensä 1 vrk lääkityksen aloittamisesta. Vesirokko: 5 vrk rakkuloiden puhkeamisesta, jos muuten vointi on hyvä. Salmonellataudit: Lääkärin määräyksen mukaan

 • Täit ja syyhy: Ota yhteys kouluterveydenhoitajaan hoito-ohjeiden saamiseksi ja poissaolojen selvittämiseksi.

Suun ja hampaiden hoito

Seikelän koulun oppilaat hoidetaan Maskun hammashoitolassa www.soteakseli.fi

Ajanvaraus kaikkiin Akselin hammashoitoloihin numerosta (02) 447 7700.

Ma-pe klo 8 - 15.30. Säryt mielellään klo 8-10, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen

Seikelän yhteyshenkilö shg Laura Taalikka

Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan!

Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille.  Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.

HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää! (esim. astma, diabetes, reuma)

 

Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään 1, 3 ja 5-luokille sekä mahd. resurssien mukaan myös muille.

Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä!

Hammaslääkärikäynti ei ole kouluaikaa ja tapahtuu taksimatkoineen huoltajan vastuulla. Halutessaan voivat huoltajat hoitaa kuljetuksen itse ja mennä mukaan hammaslääkärireissulle. Huoltajan halutessa hammashuolto järjestää taksikyydin koulusta terveyskeskukseen ja takaisin.

Kiireellinen hammashoito

Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi.

Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa päivystysajoilla arkisin klo 8.00-16.00, ajanvaraus klo 8.00- 15.30 p.02-4477700.

Muina aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo 15.30–18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00–11.00. Ajanvarauspuhelin 02 3131 564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta 02 313 8800.

Oikomishoito

Oppilaat joilla todetaan oikomishoidon tarvetta kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta.

Erikoishoito

Erikoishoidot kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä. Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta.

Oppilashuoltosuunnitelma
Oppilashuoltopalvelut
Koulukuraattori
Terveydenhuolto
Koulupsykologi
Koulutapaturmat
Koululääkäri
Suun ja hampaiden hoito
bottom of page