top of page

Arviointi

Maskun kunnan arviointikulttuuri 

Maskun kunnan koulujen arviointikulttuuri pohjaa oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on laajassa merkityksessä yksilön ihmisenä kasvamista ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Oppilas nähdään aktiivisena toimijana, joka itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa oppii uusia tietoja ja taitoja sekä oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan.

Maskun kunnassa tiedostetaan koulun merkitys siinä, minkälaisen kuvan oppilas muodostaa itsestään oppijana ja ihmisenä. Siksi arviointikulttuurissa ja sen kehittämisessä keskitytään siihen, että oppilaan arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja kehittävää. Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin tavoitteena on olla monipuolista ja oppimista edistävää, ja siihen liittyvän palauteen rakentavaa ja tavoitelähtöistä.

Opetussuunnitelman keskeisiä arviointikulttuurin piirteitä ovat

 • Rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri

 • Oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa

 • Oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan

 • Arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys

 • Arvioinnin monipuolisuus ja jatkuvuus

 • Arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa

Arviointikulttuurin tärkeä osa on myös kotien kanssa tehtävä yhteistyö. Opettaja on velvollinen antamaan tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä oppilaalle itselleen ja hänen huoltajilleen riittävän usein. Opettajan tulee myös kysyttäessä antaa tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.

Arviointi on myös opettajien itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline. Arvioimalla opetusta on mahdollista kehittää ja suunnata opetusta oppilaiden tarpeiden mukaisiksi.

Maskun kunnan perusopetuksessa käytettävät todistukset:

Luokka-asteet 1 ja 2: arviointikeskustelu ja lukuvuositodistus.

Luokka-asteet 3-6: arviointikeskustelu / välitodistus ja lukuvuositodistus.

Luokka-asteet 7-9: jaksotodistukset sekä päättötodistus.

Luokka-aste 7: Vanhempainvartin yhteydessä pidetään myös arviointikeskustelu.

Luokka-aste 8: Arviointikeskustelu tammikuun loppuun mennessä.

Arviointi on sanallista vuosiluokilla 1-3 ja siitä eteenpäin numeerista.

Maskun kunnassa toteutettava opintojen aikainen arviointi

Oppimisen arviointi jakautuu opiskelun aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Opiskelun aikainen arviointi on luonteeltaan formatiivista oppimisprosessin aikaista laadullista, kuvailevaa, oppimisen esteitä analysoivaa ja oppimista edistävää arviointia.

Oppilaan saama arviointi kohdistuu oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointiin, ja perustuu aina opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi ja palautteen antaminen suunnitellaan oppilaan ikäkausi ja edellytykset huomioiden. Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajien tehtävä on varmistaa, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Näin oppilaiden on mahdollista pohtia ja arvioida omaa oppimistaan suhteessa tavoitteisiin sekä kehittyä mainituissa taidoissa.

Oppilaan oppimisen tukemiseksi arvioinnin tulee olla monipuolista, jatkuvaa ja päivittäiseen opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen perustuvaa. Jatkuvan arvioinnin painopiste on ohjaavuudessa ja kannustavuudessa sanallisine arvioineen ja palautteineen. Itsearvioinnin taitoja pyritään edistämään ohjaamalla oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan, mutta samalla tarkastelemaan realistisesti oppimisensa edistymistä suhteessa tavoitteisiin.

Oppimaan oppimisessa korostuu myös vertaisarvioinnin merkitys. Oppilaita ohjataan antamaan kannustavaa suullista palautetta toisilleen. Mitä pienemmistä oppilaista on kyse, sitä konkreettisemmin keinoin ja yksinkertaisimmilla kysymyksenasetteluilla pyritään kehittämään itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Ylemmillä luokilla pyritään itseohjautuvuuteen oman työn reflektoinnissa.

Työskentely arvioinnin kohteena

Maskun kunnassa asetetaan oppilaan työskentelylle seuraavia tavoitteita, jotta oppimisprosessi tulee oppilaalle näkyväksi ja sitä kautta edistää hänen työskentelytaitojensa kehittymistä. Oppilaan työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineiden arviointiin.

 • Työvälineistä huolehtiminen

 • Oppimistehtävistä huolehtiminen

 • Oma-aloitteellisuus tehtävissä

 • Keskittyminen ja tarkkaavaisuus

 • Yhteistyötaidot

 • Tuotteliaisuus ja ahkeruus

 • Työn jälki

 • Taito hakea tietoa, yhdistää ja soveltaa sitä monialaisesti.

 • Taito arvioida tietolähteiden luotettavuutta

 • Taito suunnitella omaa työtä

 • Taito suunnitella omaa ajankäyttöä

Opintojen aikainen arviointi
Työskentelyn arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Maskun kunnassa asetetaan käyttäytymiselle seuraavia tavoitteita. Tavoitteilla on tarkoitus kehittää oppilaan omaa sekä ryhmän käyttäytymistä. Ohjatakseen oppilasta näiden tavoitteiden suuntaan arvioinnissa voidaan käyttää itse- ja vertaisarviointia. Käytettävässä arvioinnin välineessä huomioidaan oppilaan ikä ja kehitysvaihe.

1) Itsensä ja muiden kunnioittaminen

– jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden arvostaminen

– toisten hyväksyminen

– rehellisyys

– vastuu omasta ja yhteisön hyvinvoinnista

– yhteistyökyky ja halu auttaa toisia

– hyvät tavat ja kohteliaisuus

– asiallinen ja tilanteeseen sopiva kielenkäyttö

2) Hyvän työympäristön vaaliminen

– yhteisöllisyyden kunnioittaminen

– vastuu ympäristöstä ja yhteisistä tiloista

– yhteisestä tekemisestä ja työrauhasta huolehtiminen

– toisten oman sekä muiden kanssa jaetun omaisuuden arvostaminen

3) Sääntöihin sitoutuminen

– koulun järjestyssääntöjen tunteminen ja noudattaminen

– muiden koulussa sovittujen sääntöjen noudattaminen

Käyttäytymisen arvosanat

10 

Oppilas on saavuttanut käyttäytymistavoitteet erinomaisesti, kun hän

 • suhtautuu kaikkiin ihmisiin kunnioittavasti ja avuliaasti

 • vahvistaa omalla toiminnallaan luokan ja koulun yhteishenkeä

 • vaalii hyviä tapoja

 • on sitoutunut yhteisiin sääntöihin, tavoitellen aktiivisesti hyvää työympäristöä

9

Oppilas on saavuttanut käyttäytymistavoitteet kiitettävästi, kun hän

 • suhtautuu toisiin ihmisiin kohteliaasti

 • tekee aktiivisesti yhteistyötä

 • noudattaa hyviä tapoja

 • on sitoutunut yhteisiin sääntöihin

8

Oppilas on saavuttanut käyttäytymistavoitteet hyvin, kun hän

 • suhtautuu toisiin ihmisiin positiivisesti

 • on yhteistyökykyinen

 • tuntee hyvät tavat ja pyrkii noudattamaan niitä

 • noudattaa yhteisiä sääntöjä

7

Oppilas on saavuttanut käyttäytymistavoitteet tyydyttävästi, kun hän

 • tarvitsee ajoittain ohjausta suhtautumisessa toisiin ihmisiin

 • tekee yhteistyötä ohjatusti

 • hyväksyy hyvät tavat käyttäytymisensä tavoitteeksi

 • noudattaa yhteisiä sääntöjä useimmiten

6

Oppilas on saavuttanut käyttäytymistavoitteet kohtalaisesti, kun hän

 • tarvitsee usein ohjausta suhtautumisessa toisiin ihmisiin

 • suhtautuu yhteistyöhön välinpitämättömästi tai kielteisesti

 • ei pyri noudattamaan hyviä tapoja

 • rikkoo yhteisiä sääntöjä toistuvasti

5

Oppilas on saavuttanut käyttäytymistavoitteet välttävästi, kun hän

 • osoittaa jatkuvaa kielteisyyttä toisia ihmisiä kohtaan

 • ei useimmiten kykene yhteistyöhön

 • kieltäytyy noudattamasta hyviä tapoja ja yhteisiä sääntöjä

 • käyttäytyy tavalla, joka vaatii oppilashuollollisia toimenpiteitä

4

Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti, jolloin käyttäytymisen arvosana on hylätty.

 • Oppilaan tilanne vaatii välittömiä oppilashuollollisia toimenpiteitä

Käyttäytymisen arviointi
bottom of page