top of page

Opetuksen tuen kolmiportainen malli

Maskun kunnan perusopetuksen oppimisen tuen vaiheet 

Oppimisen ja koulunkäynnin riittävä ja oikea-aikainen tuki on jokaisen oppilaan oikeus. Tukea tarjotaan osana jokapäiväistä perusopetusta moniammatillisen yhteistyön puitteissa. Perusopetus on avointa, yhteisöllistä ja psyykkisiä perustarpeita tukevaa. Maskussa yhteisöllisyyttä lisätään mm. kerhotoiminnalla ja opettajien yhteistyöllä sekä tarpeen mukaan opetusryhmien joustavalla muuntelulla. Opettaja saa tietoa opetusryhmästä ja oppilaista havainnoimalla, ohjauksellisin keskusteluin sekä oppilaiden näyttöjen perusteella. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus antaa näyttöjä osaamisestaan monipuolisin ja joustavin koejärjestelyin.

Maskun kunnan perusopetuksessa annettava yleinen tuki 

Yleisessä tuessa oppilaalle tarjotaan seuraavia tuen muotoja:

  • opetuksen eriyttäminen

  • joustava opetusryhmien muodostaminen

  • tukiopetus

  • osa-aikainen erityisopetus

  • erityisoppimateriaali

  • oppimissuunnitelma (voidaan tarvittaessa laatia)

  • oppilashuoltotyö

  • koulukuraattori- ja psykologipalvelut

  • kouluterveydenhuolto

Luokanopettaja/-valvoja tukee ja seuraa oppilaan koulunkäyntiä ja huolehtii yhteydenpidosta huoltajiin oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Jos yleisen tuen tukimuodot eivät riitä, siirretään oppilas tehostetun tuen piiriin.

Maskun kunnan perusopetuksessa annettava tehostettu tuki 

Mikäli oppilaan saama yleinen tuki ei riitä, hänet siirretään tehostetun tuen piiriin. Alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa aineenopettaja ja luokanvalvoja yhdessä laativat oppilaasta pedagogisen arvion yhteistyössä erityisopettajan kanssa.

Pedagogisen arvion perusteella päätetään moniammatillisesti, siirtyykö oppilas tehostetun tuen piiriin vai jatkaako yleisessä tuessa. Luokanvalvoja yhdessä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa laatii pedagogisen arvion pohjalta oppimissuunnitelman, joka käsitellään aina myös oppilaan ja huoltajien kanssa. Tehostettuun tukeen siirryttäessä tehdään aina oppimissuunnitelma.

Maskun kunnan perusopetuksessa annettava erityinen tuki 

Jos tehostettu tuki ei riitä, siirretään oppilas erityisen tuen piiriin. Erityiseen tukeen siirrettäessä on laadittava aina pedagoginen selvitys, hankittava asinantuntijalausunto ja se käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Erityiseen tukeen siirtyminen on aina hallinnollinen päätös, jonka tekemisestä vastaa opetuksen järjestäjän edustaja hyvää hallintotapaa noudattaen.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinnasta vastaa oppilasta opettava opettaja/erityisopettaja yhteistyössä muiden opettajien ja huoltajien kanssa. HOJKS laaditaan / päivitetään erityisen tuen oppilaille joka luokka-asteella. HOJKS-asiakirjaa muokataan tuen tarpeen muuttuessa ja asiakirjan seurannasta ja arvioinnista vastaa luokanopettaja/erityisopettaja. Erityisopettaja/luokanopettaja vastaa HOJKSiin kirjattujen opetuksen kannalta oleellisten tietojen tiedoksi saattamisesta oppilasta opettaville opettajille.

Asiakirjat

Pedagoginen arvio: Laaditaan, kun oppimisen yleinen tuki ei enää riitä ja arvioidaan tarvetta tehostetun tuen aloittamiselle. Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisesti ja tehdään (tarvittaessa) tehostetun tuen päätös. Asiakirjaan merkitään päivämäärä, jolloin tuen aloittamista on käsitelty moniammatillisesti esim. koulun pedagogisessa ryhmässä tai tuen aloittamisesta on konsultoitu koulupsykologia. Päätös tehostetun tuen alkamisesta pitää ilmoittaa koulusihteerille Wilma- tai sähköpostiviestillä.

Oppimissuunnitelma: Laaditaan, kun lapsen tehostettu tuki aloitetaan. Oppimissuunnitelmaan kuvataan miten, millaista ja kenen toimesta tehostettua tukea annetaan. Oppimissuunnitelma laaditaan syyslukukauden aikana ja sen toteutumista seurataan kevään arviointikeskusteluissa. (Yläkoulussa oppimissuunnitelma voidaan laatia myös yleisen tuen piirissä, jos sillä katsotaan olevan oppilaan oppimista edistävä vaikutus.)

Pedagoginen selvitys: Laaditaan, kun tehostettu tuki ei enää riitä ja arvioidaan tarvetta erityisen tuen tarpeelle. Oppiaineen yksilöllistäminen vaatii aina uuden pedagogisen selvityksen laatimisen. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisesti esimerkiksi koulun pedagogisessa ryhmässä. Huoltajat hakevat lapselleen erityisen tuen päätöstä lomakkeella ”Hakemus erityisen tuen päätöstä varten”. Sivistysjohtaja tekee hakemuksen, pedagogisen selvityksen sekä mahdollisten muiden lausuntojen perusteella erityisen tuen päätöksen. Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös, josta voi valittaa.

Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan yksittäisen oppiaineen yksilöllistämistä varten tehdään pedagoginen selvitys oppiaineesta. Pedagogisen selvityksen-lomakepohja löytyy Wilmasta tuki-välilehdellä. Päätöksen oppiaineen yksilöllistämisestä tekee rehtori. Yksittäisen oppiaineen yksilöllistäminen vaatii aina erityisen tuen päätöksen.

HOJKS: Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma laaditaan, kun lapsen erityinen tuki aloitetaan. HOJKS:ssa kuvataan miten lapsen opetus järjestetään, opetuksen tavoitteet, menetelmät, apuvälineet ja seuranta. HOJKS laaditaan syyslukukauden aikana ja sen toteutumista seurataan kevään arviointikeskusteluissa.

 

Erityisen tuen tarkistaminen 2. ja 6. luokan jälkeen: Erityisen tuen oppilaiden tuen tarve tulee tarkistaa 2. ja 6 luokan jälkeen. Tuen tarkistamista varten päivitetään oppilaan henkilökohtainen opetussuunnitelma eli HOJKS. Päätös erityisen tuen jatkumisesta / loppumisesta on rehtorin hallinnollinen päätös, josta voi valittaa.

Pedagoginen selvitys tai arvio tuen purkamiseksi: Mikäli oppilaalla ei enää ole tehostetun tai erityisen tuen tarvetta tulee oppilaan saama tuki purkaa. Tuen purkamiseen käytetään Wilmassa olevaa pedagogista selvitystä (erityisen tuen purkaminen) tai pedagogista arviota (tehostetun tuen purkaminen). Tehostetun tuen purkaminen käsitellään moniammatillisesti pedagogisessa ryhmässä.

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan oppilaalle, jolla on tilapäisesti tai pysyvämmin tarvetta kerrata ja harjoitella jo tunnilla läpi käytyjä asioita. Esimerkiksi sairauden takia opinnoissa väliin jääneet työt voidaan korvata tukiopetuksella. Sairaslomallakin huoltajan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tukemaan lastaan niin, ettei koulutyössä synny jälkeen jäämistä.


Erityisopetus

Peruskoululain 3:n pykälän mukaan opetus ja kasvatus on peruskoulussa järjestettävä oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Erityisopetusta voidaan antaa yleisopetuksen ryhmässä tukipalveluina (tukiopetus, tukihenkilöt, koulunkäyntiavustajat, samanaikaisopetus jne.), osa-aikaisena erityisopetuksena, jolloin oppilas saa yksilöllisesti määriteltävän osan koulunkäyntiajastaan erityisopetusta oman perusopetusryhmänsä ulkopuolella tai erityisluokassa.

Lukuvuonna 23-24 Seikelässä laaja-alaisina erityisopettajina toimii Rosa-Liina Kiiski ja Katja Välimäki. 

Rosa-Liina ma,ti ja pe. 

Katja on paikalla ke. Heidän yhteystiedot löytyy yhteystiedot-osiosta. 

LV 2020-21
Erityinen tuki
Asiakirjat
Tuen vaiheet
Yleinen tuki
Tehostettu tuki
bottom of page