Lukuvuoden tavoitteet ja painopistealueet

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta perusopetusta kaikille Seikelän oppilaille. Siisti ja asiallinen työympäristö motivoi sekä henkilökuntaa että oppilaita. Opiskelumotivaatiota pyrimme nostamaan reilulla, mutta jämptillä opiskeluilmapiirillä, missä hyväksytään yksilölliset erot ja käyttäydytään hyvin kaikkia kohtaan.

Haasteita tulevalle lukuvuodelle asettaa Suomessa ja maailmalla meidän kaikkien arkea edelleen varjostava koronaepidemia.  Seikelässä yritämme varautua toimimaan eri epidemiatilanteiden vaatimalla tavalla. 

Epidemiataso 1 (Maskussa ja Turun alueen kunnissa tartuntoja vain muutamia päivässä)

Epidemian torjuntatoimet tarkkoine hygieniaohjeineen otetaan käyttöön, jotta epidemia ei Seikelässä leviäisi ja tilanne sallisi normaalin lukujärjestyksen mukaisen lähiopetuksen kaikille luokille. Pyrkimyksenämme on pitää ryhmät mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan välitunteja ja ruokailuja porrastamalla. Pitkällä välitunnilla klo 10.05-10.30 koulun piha on jaettu viiteen eri alueeseen, jotka ovat vuoropäivinä aina vain tietyn oppilasryhmän käytössä

 

Epidemiataso 2 (tartuntoja lähialueilla päivittäin enemmän)

Mikäli tartuntoja kuitenkin ilmenee ja tautitilanne huononee edelleen, siirrymme seuraavassa vaiheessa tasolle 2 , jossa kukin luokka on kokonaan erillään muista oppilaista koko koulupäivän ajan. Tällöin luokkaa opettaa vain 1-2 opettajaa. Tässä tilanteessa myös pienryhmän integrointi isoihin luokkiin pitäisi keskeyttää ja opettaa heitä vain omina ryhminään. Tämä vaihe saattaa aiheuttaa jotain muutoksia normaaliin lukujärjestykseen, kun yhteiskäytössä olevat erikoisluokkatilat pitää ottaa pois käytöstä ja liikunnan opetus tapahtuu pääosin vain ulkona. 

Epidemiataso 3 (tartunnat lisääntyvät lähialueilla reilusti )

Mikäli tautitilanne edelleen pahenisi, valmistaudumme tarjoamaan laadukasta etäopetusta luokille 4-6 Edumaskun digivälineitä hyödyntäen. Tällöin lähiopetukseen jääviä luokkia 1-3 sekä erityisopetuksen pienryhmiä voidaan Seikelässä opettaa väljemmissä tiloissa.

Mahdollisen karanteeniajan takia Edumaskun käyttöä opetellaan heti lukuvuoden aluksi myös luokilla 1-3, jotta oppilaat olisivat tavoitettavissa ja opetettavissa mahdollisimman hyvin myös kotikaranteenin aikana.Mahdollista etäopetusjaksoa varten sunnitellaan selvä vakituinen päivärytmi, jonka aikana jokainen oppilas kohtaa videoyhteyden avulla opettajan vähintään kahdesti päivässä.

Sisäilmaremontit eivät alkaneena lukuvuotena enää haittaa koulutyötä, sillä lähes kaikki suunnitellut remontit on onnellisesti ohi ja sisäilma vaikuttaa selvästi paremmalta. 

Maskun kunnan perusopetuksessa painotetaan oppimiskäsityksen osalta alla olevia asioita. Painotukset muodostettiin opettajakyselyn pohjalta, jossa jokainen kunnan opettaja sai mahdollisuuden nimetä omasta mielestään viisi tärkeintä uuteen oppimiskäsitykseen liittyvää asiaa.

  1. Oppilas nähdään Maskun kunnan perusopetuksessa aktiivisena toimijana. Hän oppii asettamaan omalle toiminnalleen tavoitteita sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

  2. Oppiminen tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa sekä lähiopetuksessa että mahdollisessa etäopetuksessa.

  3. Oppilaalle annetaan myönteistä palautetta monipuolisesti ja realistisesti. Suurin osa arvioinnista on luonteeltaan formatiivista eli jatkuvaa.

  4. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on tärkeää, koska niiden avulla elinikäinen oppiminen on mahdollista. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia asioita ja toimimaan itseohjautuvasti ja sinnikkäästi.

  5. Kaiken oppimisen perustana on oppimisen ilo. Jokaisen oppilaan positiivinen kohtaaminen ja huomioiminen koulun arjessa rohkaisevat ja vahvistavat oppilaan luottamusta omiin taitoihinsa.

 

Välituntisin liikutaan aktiivisesti Vipinää välkälle -ohjelman mukaisesti, mutta myös oppituntien toiminnallisuutta ja istumisen vähentämistä tavoitellaan. Tämä on aiempaa helpompaa muokatuin tuntien alkamis- ja päättymisaikojen ansiosta. Pitkä välitunti on päivittäin 10.05-10.30. Oppilaskunta jatkaa Marjon kanssa aktiivista toimintaansa. Näissä molemmissa korostuu uuden opetussuunnitelman mukainen toiminta, yhteinen vastuu ja oppilaiden osallisuuden lisääminen.  

 

Opetusta tullaan eheyttämään mahdollisuuksien mukaan. Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana. Tavoitteena on, että oppija saa kokemuksia koulupolkunsa aikana useiden eri aineiden monialaisesta yhteistyöstä. Lukuvuonna 2021-2022 koko Seikelän koulun monialaisena teemana Seikelän koulu 100 vuotta. Toteutustapa riippuu koronatilanteesta.