top of page
Lukuvuoden 2023-2024 tavoitteet ja painopistealueet:

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta perusopetusta kaikille Seikelän oppilaille. Se on nykyaikaistetussa Seikelässä helpompaa, sillä siisti ja asiallinen työympäristö motivoi sekä henkilökuntaa että oppilaita. 

Sisäilmaremontit eivät alkaneena lukuvuotena enää haittaa koulutyötä, sillä lähes kaikki suunnitellut remontit ovat onnellisesti ohi ja sisäilma vaikuttaa selvästi paremmalta.  

Opiskelumotivaatiota pyrimme nostamaan reilulla, mutta jämptillä opiskeluilmapiirillä, missä hyväksytään yksilölliset erot ja käyttäydytään hyvin kaikkia kohtaan.  

Maskun kunnan perusopetuksessa painotetaan oppimiskäsityksen osalta alla olevia asioita. Painotukset muodostettiin opettajakyselyn pohjalta, jossa jokainen kunnan opettaja sai mahdollisuuden nimetä omasta mielestään viisi tärkeintä uuteen oppimiskäsitykseen liittyvää asiaa. 

  1. Oppilas nähdään Maskun kunnan perusopetuksessa aktiivisena toimijana. Hän oppii asettamaan omalle toiminnalleen tavoitteita sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. 

  1. Oppiminen tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa. 

  1. Oppilaalle annetaan myönteistä palautetta monipuolisesti ja realistisesti. Suurin osa arvioinnista on luonteeltaan formatiivista eli jatkuvaa. 

  1. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on tärkeää, koska niiden avulla elinikäinen oppiminen on mahdollista. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia asioita ja toimimaan itseohjautuvasti ja sinnikkäästi. 

  1. Kaiken oppimisen perustana on oppimisen ilo. Jokaisen oppilaan positiivinen kohtaaminen ja huomioiminen koulun arjessa rohkaisevat ja vahvistavat oppilaan luottamusta omiin taitoihinsa. 

 Välituntisin liikutaan aktiivisesti Vipinää välkälle -ohjelman mukaisesti, mutta myös oppituntien toiminnallisuutta ja istumisen vähentämistä tavoitellaan. Oppilaskunta jatkaa aktiivista toimintaansa. Näissä molemmissa korostuu uuden opetussuunnitelman mukainen toiminta, yhteinen vastuu ja oppilaiden osallisuuden lisääminen.   

  

Opetusta tullaan eheyttämään mahdollisuuksien mukaan. Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana. Tavoitteena on, että oppija saa kokemuksia koulupolkunsa aikana useiden eri aineiden monialaisesta yhteistyöstä. Seikelässä monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat ja aiheet on määritelty koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Lukuvuonna 2023-24 koko koulun monialainen oppimiskokonaisuus on yrittäjyys. Tätä teemaa ja kodin ja koulun yhteistyötä tehdään erityisesti syysmarkkinapäivässä lauantaina 23.9.2023.   Kolmannella ja neljännellä luokalla on lisäksi koko lukuvuodenvuoden kestävänä teemana erilaisuus, ainutlaatuisuus ja ilmastonmuutos. 

bottom of page