top of page
Lukuvuoden 2022-2023 tavoitteet ja painopistealueet:

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta perusopetusta kaikille Seikelän oppilaille. Siisti ja asiallinen työympäristö motivoi sekä henkilökuntaa että oppilaita. Opiskelumotivaatiota pyrimme nostamaan reilulla, mutta jämptillä opiskeluilmapiirillä, missä hyväksytään yksilölliset erot ja käyttäydytään hyvin kaikkia kohtaan.

Haasteita tulevalle lukuvuodelle asettaa 50-luvun siiven ikkunaremontti, joka alkaa heti elokuussa kouluvuoden alettua. Tämä kuitenkin haittaa koulutyötä muutamia viikkoja ja aina 1-2 luokkaa kerrallaan.  

Seikelässä yritämme varautua toimimaan eri endemiatilanteiden vaatimalla tavalla ja alueellisen koronaryhmän toimenpidesuosituksia noudattaen.  Nyt kouluvuotta ollaan aloittamassa normaalisti hyvästä hygieniatasosta huolehtien. 

Etäopetusjaksot ovat tulevana lukuvuotena epätodennäköisiä, mutta niitä varten suunnitellaan selvä vakituinen päivärytmi, jonka aikana jokainen oppilas kohtaisi videoyhteyden avulla opettajan useita kertoja päivässä päivässä. 

ESIM: 

klo 8.30               päivän ohjeet ja tehtävät normaalia lukujärjestystä  

                           mukaillen luettavissa Edumaskussa 

      9.00              koko luokan Meet- oppitunti ja päivän ohjeet 

      9.45              tehtävien tekoa itsenäisesti. Opettaja tavoitettavissa puhelimen tai netin  

                           välityksellä. 

      10.30-11.15  aamupäivän toinen opetustuokio, minkä jälkeen opettaja avoimen Meet- 

                           yhteyden päässä halukkaille ja apua tarvitseville 

      11.30            ruokatunti 

      13.00            iltapäivän Meet koko luokalle 

      13.45 -14.30 opettaja ja ohjaajat neuvovat puhelimen tai videoyhteyden välityksellä 

      16.00            oppilaan kaikki päivän koulutyöt tehtyinä  

      14.30-16       opettajan suunnitteluaikaa seuraavaa päivää varten

Maskun kunnan perusopetuksessa painotetaan oppimiskäsityksen osalta alla olevia asioita. Painotukset muodostettiin opettajakyselyn pohjalta, jossa jokainen kunnan opettaja sai mahdollisuuden nimetä omasta mielestään viisi tärkeintä uuteen oppimiskäsitykseen liittyvää asiaa.

  1. Oppilas nähdään Maskun kunnan perusopetuksessa aktiivisena toimijana. Hän oppii asettamaan omalle toiminnalleen tavoitteita sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

  2. Oppiminen tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten kanssa sekä lähiopetuksessa että mahdollisessa etäopetuksessa.

  3. Oppilaalle annetaan myönteistä palautetta monipuolisesti ja realistisesti. Suurin osa arvioinnista on luonteeltaan formatiivista eli jatkuvaa.

  4. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on tärkeää, koska niiden avulla elinikäinen oppiminen on mahdollista. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia asioita ja toimimaan itseohjautuvasti ja sinnikkäästi.

  5. Kaiken oppimisen perustana on oppimisen ilo. Jokaisen oppilaan positiivinen kohtaaminen ja huomioiminen koulun arjessa rohkaisevat ja vahvistavat oppilaan luottamusta omiin taitoihinsa.

 

Välituntisin liikutaan aktiivisesti Vipinää välkälle -ohjelman mukaisesti, mutta myös oppituntien toiminnallisuutta ja istumisen vähentämistä tavoitellaan. Tämä on aiempaa helpompaa muokatuin tuntien alkamis- ja päättymisaikojen ansiosta. Pitkä välitunti on päivittäin 10.05-10.30. Oppilaskunta jatkaa Marjon kanssa aktiivista toimintaansa. Näissä molemmissa korostuu uuden opetussuunnitelman mukainen toiminta, yhteinen vastuu ja oppilaiden osallisuuden lisääminen.  

 

Opetusta tullaan eheyttämään mahdollisuuksien mukaan. Jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuoden aikana. Tavoitteena on, että oppija saa kokemuksia koulupolkunsa aikana useiden eri aineiden monialaisesta yhteistyöstä. Lukuvuonna 2022-2023 koko Seikelän koulun monialaisena teemana on Eurooppa.

bottom of page