top of page

KOULUN SÄÄNNÖT

Seikelän koulun järjestyssäännöt


 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä,

järjestystä ja opiskelun sujumista. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun

toiminta-aikana ja sen ulkopuolella koulun alueella, ruokailussa sekä

työsuunnitelman mukaisissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä ja

leirikoulussa.Koulualueena pidetään koulurakennuksia ja pihaa. Koulualueelta

ei saa poistua kouluaikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa.

 

1§ Käytös

a Kaikenlainen kiusaaminen, väkivalta ja loukkaava käytös on ehdottomasti kielletty. 

b Koulussa käyttäydytään asiallisesti, hyvien tapojen mukaisesti, tervehditään ja  

   noudatetaan aikuisten antamia ohjeita.

 

c Otetaan kaikki huomioon ja kunnioitetaan kaikkia

 

d Pukeudutaan asiallisesti, eikä käytetä liian paljastavia tai toisia loukkaavia (rasismi, kirosanat) vaatteita. 

 

e Mahdollisen välipalan tulee olla terveellinen (ei karkkia, purkkaa, limsaa, energiajuomaa).  

 

2§ Turvallisuus

 

a Turvallisuussyistä lumipallojen heittely muualle kuin palloseinään, pyörällä ajo sekä muut vaaroja aiheuttavat toiminnot on välituntien aikana kielletty. Oppilaan tulee noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä. 

b Polkupyöriä säilytetään niille osoitetuilla paikoilla ja polkupyörien säilytyspaikoilla oleskelu on kielletty.

c Tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan heti koulun henkilökunnalle, samoin havaituista turvallisuuspuutteista.

d Laissa kiellettyjen aineiden (tupakkatuotteet, päihteet, huumaavat aineet) sekä vaarallisten esineiden (teräaseet, tulentekovälineet, ampuma-aseet ja voimakkaat laserosoittimet, laseraseet, yms) käyttö ja kouluun tuominen on kielletty. 

 

Koulun pihalla on tallentava kameravalvonta, jota käytetään rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja apuna tapahtuneiden rikosten selvittämiseen. 


 

3§ Oppitunnit

 

a Oppitunneille saavutaan täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana. 

b Tehtävät suoritetaan huolellisesti ja ahkerasti.

c Kunnioitetaan ja edistetään työrauhaa, jotta jokaisen oikeus saada opetusta    

   toteutuu.

 

4§ Siisteys ja ympäristö

a Koulun omaisuudelle ei tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheuteta vahinkoa. 

b Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan välittömästi koulun aikuisille. 

c Toisen tavaroihin koskeminen ilman lupaa on kielletty. 

d Koulun alueella roskaaminen on kielletty. Roskat tuodaan roska-astiaan.

 

5§ Tietokoneet, mobiililaitteet ja netiketti 

 

a Matkapuhelinta tai muuta elektronista laitetta ei käytetä tai pidetä koulupäivän aikana ilman lupaa. Tarpeen vaatiessa ja koulun aikuisen luvalla oppilas voi soittaa tai lähettää viestiä aulan kännykkäalueella.  Omat laitteet ovat koulussa mukana omalla vastuulla. 

b Laitteita ei käytetä kiusaamis- tai häiritsemistarkoitukseen. 

c Kuvia ja videoita saa julkaista vain asianomaisten henkilöiden luvalla.

d Opiskelussa käytetyssä tiedonhaussa pitää kirjata lähteet.

 

6 § Rangaistukset ja kurinpito

 

A. Välittömät seuraamukset 

 

Oppilaalle kerrotaan miten hän on rikkonut sääntöjä, kuullaan oppilasta ja pohditaan yhdessä keinot tilanteen parantamiseksi. Huoltajalle ilmoitetaan asiasta. Tapahtumat kirjataan muistiin Wilman kurinpito-välilehdelle.

 

1. Liattu ja epäjärjestykseen saatettu tai roskattu koulun omaisuus tai ympäristö puhdistetaan tai järjestetään. 

2. Unohtuneet läksyt voidaan määrätä tekemään koulupäivän jälkeen esim. läksyparkissa (max 1h)

 

3. Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan opetustilasta tai tilaisuudesta. Poistetulle oppilaalle järjestetään valvonta.

 

4. Opettaja voi tarkastaa oppilaan tavarat, mikäli hänellä on todistettavasti hallussaan häiritseviä / vaarallisia esineitä tai aineita. Opettaja saa ottaa nämä pois oppilaan hallusta. Häiritsevät esineet palautetaan oppilaalle viimeistään päivän päätteeksi. Vaaralliset esineet tai aineet palautetaan huoltajalle mahdollisimman pian.

 

5. Osallistuminen opetukseen voidaan evätä loppupäiväksi rehtorin toimesta. Tästä tehdään ilmoitus sosiaalitoimeen. 

 

B. Kurinpitotoimenpiteet

 

Ennen toimenpiteitä: Oppilaalle kerrotaan miten hän on rikkonut sääntöjä, kuullaan oppilasta (kasvatuskeskusteluun voidaan tarvittaessa pyytää huoltaja mukaan) ja pohditaan yhdessä keinot tilanteen parantamiseksi. Tapahtumat kirjataan muistiin Wilman kurinpito-välilehdelle.

 

1. Omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheutettu vahinko korvataan. (vahingonkorvauslaki)

2. Kasvatuskeskustelu (max 2h) voidaan määrätä opetuksen häiritsemisestä, järjestyssääntöjen rikkomisesta, vilpillisestä menettelystä, sekä epäkunnioittavasta tai loukkaavasta kohtelusta. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. 

 

3. Jälki-istunto (max 2h) voidaan määrätä opetuksen häiritsemisestä, järjestyssääntöjen rikkomisesta ja vilpillisestä menettelystä. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Oppilas ei saa jäädä jälki-istunnon takia paitsi opetuksesta tai koulun toiminnasta.

 

4. Kirjallinen varoitus rehtorin päätöksellä. 

 

5. Määräaikainen erotus lautakunnan päätöksellä. 

 

Järjestyssäännöt on laadittu oppilaskuntaa ja vanhempainyhdistystä kuullen. Sääntöjä tarkistetaan tarpeen vaatiessa uuden lukuvuoden alkaessa.
 

Oppilaan, huoltajan sekä opettajan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Oppilaalla on oikeus:

-yksityisyyden suojaan ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

-saada laadukasta, maksutonta opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta kaikkina koulupäivinä

-saada turvallinen ja tasa-arvoinen oppimisympäristö

-saada tukea kasvuun ja oppimiseen

-saada riittävän usein tietoa opintojen edistymisestä ja arvioinnin perusteista

-ilmaista oma mielipiteensä, tulla kuulluksi sekä tehdä inhimillisiä virheitä ja erehdyksiä

-kuulua kouluyhteisöön      

Oppilaan velvollisuus on:

-käydä koulua ja osallistua opetukseen säännöllisesti              

-noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita sekä henkilökunnan antamia ohjeita

-käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa hyviä tapoja                   

-tehdä annetut tehtävät huolellisesti        

-huomioida toiset oppilaat ja henkilökunta sekä olla suvaitsevainen            

-huolehtia itsestään, tavaroistaan sekä kouluympäristöstään  

Oppilaan huoltajalla on oikeus:

- saada riittävän usein oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä koskevaa tietoa

- tulla kuulluksi tärkeissä oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa        

- päättää oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista yhdessä oppilaan kanssa

- saada perustelu kurinpito yms. toimista sekä tieto poissaoloista

- luottaa, että koulu hoitaa perustehtävänsä     

- saada tukea oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa   

 

Oppilaan huoltajan velvollisuus on:

- huolehtia siitä, että oppilas käy säännöllisesti koulua ja että oppivelvollisuus tulee suoritettua

- ilmoittaa poissaoloista ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanopettajalle. 

-huolehtia oppilaan perusasioista ja järjestää asianmukaiset olosuhteet koulutehtävien suorittamista varten

-olla yhteistyössä koulun kanssa oppilaan parhaaksi sekä ottaa selvää epäselvistä tilanteista ja ilmoittaa koululle ongelmista, mm. kiusaamisesta                     

-olla kiinnostunut oppilaan koulunkäynnistä ja tukea häntä siinä

-tukea ja arvostaa koulun ja koulun henkilökunnan työtä sekä esittää kritiikkiä perustellusti   

                                

Opettajalla on oikeus:

-opettaa ja ohjata oppilasta sekä toimia luokkatilanteessa työnjohtajana ja tehdä työtään niin, että luokassa on työrauha   

-arvioida oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä         

-käyttää annettuja kurinpitotoimenpiteitä hyvin perustein       

-tehdä inhimillisiä virheitä ja erehdyksiä    

-saada palautetta työstään sekä tehdä työtään asianmukaisissa tiloissa ja asianmukaisilla välineillä

-valvoa oppilaiden käyttäytymistä                                         

 

Opettajan  velvollisuus on :

-antaa laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta        

-olla vaitiolovelvollinen asioista, jotka koskevat oppilasta ja hänen perhettään ja käsitellä tahdikkaasti oppijan persoonaa ja yksityisyyteen liittyviä asioita

-toimia häiriöiden eliminoimiseksi, puuttua kiusaamiseen ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajille

-käyttää opetukseen siihen varattu aika ja keskittyä opettamiseen ja ohjaukseen                       

-kunnioittaa oppijan oikeuksia ja suhtautua häneen inhimillisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä ottaa erityisesti huomioon huolenpitoa ja suojelua tarvitsevat oppijat

-antaa oppilaalle riittävän usein tietoa edistymisestä ja työskentelystä sekä arviointiperusteista ja antaa rakentavaa palautetta sekä kannustaa oppilasta

-Ilmoittaa huoltajalle tietoonsa tulleesta, myös koulumatkalla tapahtuneesta epäasiallisesta toiminnasta, esim. kiusaamisesta

 

Lähteet:

perusopetuslaki §29,§47a, peruskoulun opetussuunnitelman perusteet, suomen perustuslaki, vahingonkorvauslaki, henkilötietolaki, Opetushallituksen ohje (2016:2) järjestyssääntöjen laatimiseen

bottom of page